Dr.Ir. Samin Botanri, MP

Dr. Syawal Zakaria, SE., MM

Haris Kolengsusu, S.Pd., M.CS

Fitriyanti Kaliky, S.Hut., M.Sc

Juni La Djumat, S.Hut., MP